Advertisement in Website

Kindly send your cheque/DD/MO, in favour of
"Uttam Mandhare "
; through your representative to
Mr. Uttamrao Mandhare Tailors Shoppe, Shop No.3, Bhavani Tower, Mandar Soc., Nr.Dhankawadi Last Bus-Stop, Dhankawadi, Pune - 43. Ph.No.: 020-69511343,
Mob.No.: 9822009897,
9763031523, 9981351009


Sample Banner
TAILORS SHOPEE, PUNE
MOB.: 9822009897

Banner Size: 0.81 inches x 2.63 inches

 

Best Wishes in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 500/- only
Best Wishes & Photo in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 800/- only

Best Wishes & Photo in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 1,000/- only
Banner Size: 0.82 inches x 4.75 inches

Business Advertisement with photo in our portal for 1 year.

Cost is Rs. 1,000/- only

Co-Sponcership in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 3,000/- only

Banner Advertisement in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 2, 000/- only
Main Page Advertisement in our portal for 1 year.
Cost is Rs. 5, 000/- only
Main Page Advertisement with video clip in our portal.
Cost is Rs. 5, 000/- only


Mr. Uttam Mandhare
Founder & Chairman www.namdeoshimpishadi.com
www.tailorsclub.com
www.bachatgat.com


Managing Director
Shree Kalyani Garments Pvt.Ltd.

Member

Shri Sant Namdeo Shimpi Samaj Sanstha, Dhankawadi, Pune
R.D.Vidyalay, Ex Student Union


Award Received

1. Gaurav Padak Puraskar, PMC
2. State Lavel Samaj Prabhodhan Puraskar, Nashik
3. Deshvyapi Shramashakti Puraskar 2008, Mumbai
4. Adarsha Samaj Sevak Puraskar, Vandemataram Sanghatana, Pune
5. Phule Ratna Award, Pune
6. Shiva Ratna Award, Dr.Babasaheb Ambedkar Gaurav Samiti Mah.State